GB-203 นักพัฒนาชุมชน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า

250฿

คำอธิบาย

GB-203 นักพัฒนาชุมชน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า

สารบัญ
บทที่1 ความหมายของการพัฒนาแนวคิด และวิวัฒนาการ
-ความหมายของการพัฒนาการ(Development)
-เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนา
-พื้นฐานแนวคิดที่สำคัญของการพัฒนา
-ลักษณะของการพัฒนา
-วิธีคิดพื้นฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
-กระบวนการ AIC
-เบญจภาคี
บทที่ 2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
-ทฤษฏีสังคมศาสตร์
-แนวความคิดกระแสหลักหรือปฎิฐานนิยม (Positivism)
-ทฤษฏีการทำให้ทันสมัย
-ทฤษฏีโครงสร้าง
-ทฤษฏีการแปลงรูป
-ทฤษฏีการแผ่กระจาย
-ทฤษฏีการพัฒนาทวิภาค
-ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่นิยม
-ทฤษฏีความเป็นเหตุเป็นผล
-ทฤษฏีการแก้ปัญหา
-ทฤษฏีการสระสมทุน
-ทฤษฏีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา
-ทฤษฏีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
-ทฤษฏีความเจริญเติบโตอย่างไม่มีดุลยภาพ
-ทฤษฏีจักวรรดินิยม
-ทฤษฏีพึ่งพา
-ทฤษฏีความด้อยพัฒนา
-ทฤษฏีอื่นๆ
-ทฤษฏีโครงวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฏี
บทที่ 3 ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
-ชุมชนคืออะไร
-กระบวนการทำงานพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
-ความหมายของคำว่าปรัชญา
-ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
-เป้าหมายของการพั้ฒนาชุมชน
-แนวคิดทื่เกี่ยวกับชุมชนและลักษณะของชุมชน
-จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน
-ดัชนีวัดความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)
-การพัฒนาชุมชนและสาธารณุปการ

*การประชาสงเคราะห์

*นโยบายการพัฒนาชุมชน

*การสาธารณูปการ

*งานทื่ดิน

*งานพัฒนาอาชีพ
-โครงการพัฒนาชุมชนและการสาธารณูปโภค
-โครงการนิคมสร้างตนเอง
-โครงการศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา
-โครงการอพยพราษฎร
-โครงการอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
-โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
-โครงการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองแรงงาน
-โครงการประกันภัยสังคม
-โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท
-โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
-โครงการอื่นๆ
บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
-การศึกษาชุมชุนหรือชุมชนศึกษา
-การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
-การจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชน
-การวางแผนปัญหาในลักษณะของโครงการ
-การพิจารณาวิธีดำเนินการ
-การดำเนินงาน
-การประเมินผลงาน
-การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
-ตัวอย่างการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน
-กองทุน 1 ล้านบาทระดับเขต
-การดำเนินงานตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 หลัการพัฒนาชุมชน
-การพัฒนาชุมชน
-หลักการพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชน 10 ประการ
-จุดมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติ
-พัฒนาชุมชนระดับตำบล 9 แผนงาน
-วิธีการพัฒนาชุมชน
-ทฤษฎีและความคิดในการพัฒนาชนบท
-ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาชนบท
-การแบ่งระดับการพัฒนา
-โครงการบ้านเอื้ออาทร
-โครงการสามสิบบาท(บทสัมภาษณ์)
-ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
-นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน
-หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงาน
-ประชาคมอาเซียน( ASEAN Community A:C)
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (new theory)
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง