GB-200 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ

250฿

คำอธิบาย

GB-200 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ

สารบัญ
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่1)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่2)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่3)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่4)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่5)
-เฉลยแนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่5)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่6)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่7)
-แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่8)
-เฉลยแนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่8)
-แนวข้อสอบปรนัย การฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์การ(ชุดที่ 1)
-แนวข้อสอบปรนัย แนวทางมนการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย(ชุดที่2)
-แนวข้อสอบปรนัย การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม(ชุดที่3)
-แนวข้อสอบปรนัย การจัดทำหลังสูตรฝึกอบรม(ชุดที่4)
-แนวข้อสอบปรนัย การบริหารโครงการฝึกอบรม(ชุดที่5)
-แนวข้อสอบปรนัย การประเมินผลการฝึกอบรม(ชุดที่6)
-แนวข้อสอบปรนัย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์
-แนวข้อสอบปรนัย ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/Leadership
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบปรนัย ผู้นำ-ภาวะผู้นำ-ความเป็นภาวะผู้นำ
-แนวข้อสอบปรนัย การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง