GB-199 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

GB-199 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-บทที่1ความหมายและขอบเขตของการบริหารงาน
-บทที่2การวางแผนกำลัง
-บทที่3 การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งจั้ง และการทอลองปฎิบัติงาน
-บทที่4 การจำแนกตำแหน่ง
-บทที่5 การพัฒนาบุคคล
-บทที่6 จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล
-บทที่7 การวัดและประเมินผลบุคคล
-บทที่8 รางวัลและการปรับเปลี่ยนขั้นตำแหน่ง
-บทที่9 การร้องทุกข์และวินัย
-บทที่10 การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน
-บทที่11 องค์กรกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
-บทที่12 อนาคตของการบริหารงานบุคคล
-บทที่1 การฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์กร
-บทที่2 แนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
-บทที่3 ความจำในการฝึกอบรม
-บทที่4 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมา
-บทที่5 การบริหารโครงการฝึกอบรม
-บทที่6 การประเมินผลการฝึกอบรม
-กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ร.บแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2537
-การบริหาร(Administration)และภาวะผู้นำ(Leadership)ในองค์การ
-การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)
-การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง