แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น (ภาคข.) ปี 2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

105฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น (ภาคข.) ปี 2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

สารบัญ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
– ความรู้ในการกำหนดนโยบาย จัดแผนหรือโครงการ
– ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ราคา 105 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม