นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ชุดเก็ง-แนวข้อสอบ ล่าสุด

300฿

นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ชุดเก็ง-แนวข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
-ภาษาอังกฤาศุลกากร แนวข้สอบ Structure
-แนวข้สอบ Structure ข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure
-ภาษาอังกฤาศุลกากร แนวข้สอบ Structure
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Structure
-ภาษาอังกฤาศุลกากร แนวข้สอบ Vocabulary
– แนวข้สอบ Vocabulary ภาษาอังกฤษ Vocabulary
-ภาษาอังกฤาศุลกากร แนวข้สอบ Vocabulary
-ข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure Vocabulary
Reading Comprehension
-แนวข้สอบ กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้สอบ กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้สอบ ความรู้การค้าระหว่างประเทศ
-การค้าระหว่างประเทศ
-การลงทุนระหว่างประเทศ
-การเงินระหว่างประเทศ
-การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
-แนวข้สอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
-แนวข้สอบ ความรู้เบื่องต้นคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขถึงปัจจุบัน
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ11 แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)
-ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย นิติธนิต

Scroll to Top