GB-197 รวมข้อสอบเก่า 1,000 ข้อ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร วุฒิปริญญาตรี

280฿

GB-197 รวมข้อสอบเก่า 1,000 ข้อ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร วุฒิปริญญาตรี

– ประวัติกรมศุลกากร
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร (ชุดที่ 2)
-Test on Subject-Verb Agreement
Keys of Subject-Verb Agreement
– Test on Tense
Key of Tense
– Test on Auxiliary
Key of Auxiliary
– Reading
Key of If-Clause
– Test on Subjunctive
Key of Subjunctive
– Test on Adverb
Key of Adverb
– Test on Article
Key of Article
– Vocabulary
– Reading
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ Microsoft Word
– เฉลยแนวข้อสอบ Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– เฉลย แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Micrsoft PowerPoint
– เฉลยแนวข้อสอบ Micrsoft PowerPoint
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรมศุลกากร

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top