SP-242 กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบบริหาร สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

250฿

SP-242 กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบบริหาร สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
1. ประวัติกรมวิชาการเกษตร
– วิสัยทัศน์
– ค่านิยม
– วัฒนธรรม
– เป้าประสงค์
– ภารกิจ
– อำนาจหน้าที่
– การแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร
2. สรุปยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ปี 2554-2558
– ผลการวิเคราะห์ SWOT
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– กลยุทธ์งานวิจัย
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2554
4. ระบบราชการไทยกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่
5. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– แนวคิด Reinventing Government
– แนวคิดของการทำ Benchmarking
– แนวคิดการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Best Practices)
– Balance Scorecard
– KPI (Key Performance Indicators)
– กรอบแนวคิดของผลสัมฤทธิ์
– องค์การเสมือนจริง
– Boundaryless Organization
– องค์กรเชิงกลยุทธ์
– Poster’s Five Competition Force Model
– PMQA (Public Sector Management Quality Award
– เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
– การจัดการภาครัฐแนวใหม่
6. การจัดการภาครัฐแนวใหม่
7. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
8. ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
9. บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐสู่บริบทของการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่
10. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
11. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
12. แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
13. ความรู้เบื้องต้นด้านสถิติ
– การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
– การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
14. แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
15. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ แผน นโบายและการวางแผน การติดตามประเมินผล
16. แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ นโยบายและแผน
17. แนวข้อสอย การวางแผน โครงการ นโยบายและแผน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top