SP-237 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด กรมพินิจฯ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) วุฒิ ป.ตรี

250฿

SP-237 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด กรมพินิจฯ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปรัชญาพลศึกษา
– ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของพลศึกษา
– หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
– กิจกรรมกีฬา เกม และนันทนาการ
– การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
– เรื่อง การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
– การปลูกผักสวนครัว
– หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
– ตัวอย่าง – แนวข้อสอบ การจัดกระบวนการเรียนรู้
– รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
– แนวข้อสอบ พลศึกษา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top