SP-232 สรุป+แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ ทุกระดับ ความรู้ความสามารถทั่วไป ล่าสุด

250฿

SP-232 สรุป+แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ ทุกระดับ ความรู้ความสามารถทั่วไป ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมากรพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
– นโยบายการดำเนินงานของผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กเยาวชน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวง ยุติธรรม พ.ศ. 2545
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวง ยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– อนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559)
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– พัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
– เฉลยคำตอบ
– ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top