CA-210 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ใหม่ล่าสุด

250฿

CA-210 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา
– วิสัยทัศน์ / พันธกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจึบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– แนวข้อสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– ตัวอย่างหนังสือราชการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top