SP-225 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ปวส. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กลุ่มงานบริการ) ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

SP-225 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ปวส. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กลุ่มงานบริการ) ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– ภารกิจหน้าที่
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมืออแรงงานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
– หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
– ราชาศัพท์ / คำสุภาพที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY