กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

230฿

กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ความหมาย
หลักการบัญชี
ข้อสมมติทางการบัญชี
สมการบัญชี
การบัญทึกรายการค้า
วงจรบัญชี
การบัญชีการเงิน

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงเงินและการบัญชี
สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

* การวิเคระห์งบการเงิน
แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

* หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

* หลักการควบคุมภายใน

* ข้อสอบการบัญชี

* ข้อสอบการเงิน

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

Scroll to Top