SP-221 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

250฿

SP-221 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
– ภารกิจความรับผิดชอบ
– วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
– พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– โครงสร้างองค์กร
• ทิศทางของยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนในระยะ 10 ปี
• กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
• พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
• ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
• การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• กรอบการประเมินโครงการ
• หลักการพัฒนาชุมชน
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. 2553
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2549
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. (ฉบับที่ 3) 2555
• ความรู้หลักบัญชี
• ข้อสอบเกี่ยวกับความรู้หลักบัญชี
• เฉลย
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
• เฉลยคำตอบ
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• อาเซียน : ASEAN
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top