CA-207 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหม่ล่าสุด

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

CA-207 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนได้แก่ ประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้างภารกิจ และยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แนวข้อสอบ พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
– การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของงานส่วนราชการ พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถาณการณ์ปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านบัญชี
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี