CA-206 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหม่ล่าสุด

250฿

CA-206 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนได้แก่ ประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้างภารกิจ และยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แนวข้อสอบ พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
– การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของงานส่วนราชการ พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถาณการณ์ปัจจุบัน
– การบริหารงานบุคคล
– การบริหารงานทั่วไป
– การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบย งานบริหารจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบงานบริหารจัดกการงานทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top