นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

228฿

คำอธิบาย

นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

สารบัญ
ประวัติกรมป่าไม้
ประวัติ นิสัยทัศน์ พันธ์กิจของอุทยานแห่งชาติ
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
ทรัพยากรป่าไม้
นโบยวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เครษฐกิจและสังคม
การจัดการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
พฤกษศาสตร์ป่าไม้
ปัญหาและความจำเป็นในการอนุรักษ์ป่าไม้
วณวัฒนวิทยา
วณผลิตภัณฑ์
การฟื้นฟูทรัพย์กรป่าไม้และของป่า
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
การป้องกันและควบคุมไฟป่า
พลังงานทดแทน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ป่าไหม้ปัจุบัน
พระราชบัญญัติป่าไหม้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
แนวข้อสอบความรู้ว่าด้วยพนักงานราชการ

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ