SP-220 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

SP-220 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติกรมป่าไม้
– นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ
– ความเป็นมาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– คำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2556
– ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ การบริหาร หลักการบริหารทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY