SP-215 นักวิชาการประมงปฏิบัติ กรมประมง (ภาคข.)

250฿

SP-215 นักวิชาการประมงปฏิบัติ กรมประมง (ภาคข.)

สารบัญ

ประวัติการประมง
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมง
พระราชบัญญัติการประมง
การควบคุมการทำประมง
การควบคุมชนิดสัตว์น้ำ
เงินอากรและบำเหน็จ
กฏหมายทะเล
เสรีภาพในการเดินเรือ
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
การผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
กิจการแพปลา
ธุรกิจประมงข้ามชาติ
พระราชกฤษฎีการะบุสัตว์น้ำและลักษณะของสัตว์น้ำที่มีอันตรายบาง-
ชนิดที่ห้ามมิให้มีไว้ครอบครองนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำไป-
ปล่อยในที่จัดสัตว์น้ำ พ.ศ.2530
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496
กฏกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือใน-
พิกัดทำการประมง พ.ศ.2490
การปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำ
ระบบสืบพันธุ์และเทคนิคการใช้ฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์ปลา
ระบบสมดุลทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
การเตรียมน้ำ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประมง
แนวข้อสอบการประมง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

Scroll to Top