นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

230฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สารบัญ

* ประวัติกรมประมง

* การบริหารจัดการการด้านการประมง

* พรบ. ประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2528

* พรบ. ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง พ.ศ. 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชกฤษฎีการระบบสัตวืน้ำที่ห้ามมีให้ไว้ครอบครอง พ.ศ. 2530

* พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 16

* พรบ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

* พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2

* พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงและพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

* แนวข้อสอบทุก พรบ. ที่กล่าวข้างต้น ตั้งแต่หน้า

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ