SP-213 สรุป+ข้อสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

250฿

SP-213 สรุป+ข้อสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

• ประวัติกรมบัญชีกลาง
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– อำนาจหน้าที่
– แบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2559
• พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
• หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
• การบัญชี
– ความหมายของการบัญชี
– ประวัติของการบัญชี
– วัตถุประสงค์ของการทำบัญชี
– ประเภทของการบัญชี
– ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี
– ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี
– ประเภทของธุรกิจ
– รูปแบบของธุรกิจ
– สถาบันที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
– ลักษณะของนักบัญชี
• การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชี
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหมวดบัญชี
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน
– ลักษณะของรายการค้า
– การวิเคราะห์รายการค้า
– การบันทึกบัญชี
– ผังบัญชี
– สมุดรายวัน
– สมุดบัญชีแยกประเภท
– การผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังสมุกแยกประเภท
– งบทดลอง
• งบการเงิน
– องค์ประกอบการเงิน
– สินทรัพย์
– หนี้สิน
– ทุน
– รายได้
– ค่าใช้จ่าย
– งบกำไรขาดทุน
– งบแสดงฐานะการเงิน
• พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
• แผนยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี
• การตรวจสอบภายใน
• ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
• การตรวจสอบภายใน
– หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
– กระบวนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯลฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top