CA-201 สรุปเนื้อหา นิติกรม กรมบัญชีกลาง

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

CA-201 สรุปเนื้อหา นิติกรม กรมบัญชีกลาง

สารบัญ
– ประวัติกรมบัญชีกลาง
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกรมบัญชีกลาง
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– กระบวนการวางแผน
– การอนุมัติแผน
– การปฏิบัติตามแผนโครงการ
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
– แนวข้อสอบการวางแผนและการจัดการองค์การ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ การดำเนินการทางคดีปกครอง
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ( ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาาการแคมปัส อาคาเดมี