SP-209 นายช่างรังวัดปฎิบัติการ กรมที่ดิน วุฒิ ปวช.

250฿

คำอธิบาย

SP-209 นายช่างรังวัดปฎิบัติการ กรมที่ดิน วุฒิ ปวช.

สารบัญ
ประวัติกรมที่ดิน
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการรังวัด/ช่างรังวัด
ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
งานวงรอบ (Traverse)
งานระดับ (Leveling)
การคำนวณและเขียนแผนที่คะนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด
แผนที่และเส้นชั้นความสูง
ประมวลกฏหมายที่ดินและกฏกระทรวงเกี่ยวกับรังวัด
แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ (อัตนัย) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ความรูเกี่ยวกับแผนที่
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ข้อสอบ-แนวข้อสอบ ภาค ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY