SP-208 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ชุดสรุปเนื้อหา + ข้อสอบ

200฿

SP-208 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ชุดสรุปเนื้อหา + ข้อสอบ

สารบัญ
– พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไข
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน)
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– ข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ 2539 และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ 2542

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top