CA-195 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

250฿

CA-195 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ
– ประวัติกรมทรัพยากรน้ำ
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทะศาสตร์ ของกรมทรัพยากรน้ำ
– สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง)
– สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
– สำนักอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมชุดที่ 1
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
– แนวข้อสอบงานบริหารทั่วไป
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

Scroll to Top