รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ อธิบายเฉลยละเอียดใหม่ล่าสุด ปี 59

220฿

รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ อธิบายเฉลยละเอียดใหม่ล่าสุด ปี 59

สารบัญ
ประกาศกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหรกรณ์ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบปการเงิน
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี
ส่วนที่ 5 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส่วนที่ 6 การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ
ส่วนที่ 7 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
ส่วนที่ 8 วิธีการตรวจสอบในสาระสำคัญของรายการต่างๆ ในงบการเงิน
ส่วนที่ 9 เทคนิคการตรวจสอบโดย ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการสอบบัญชี
ส่วนที่ 10 การตรวจสอบเหตุการณ์หลังวันที่ในงบดุล การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top