สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ พนักงานคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2558

140฿

สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ พนักงานคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2558

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

Scroll to Top