CA-192 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

250฿

CA-192 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สารบัญ
– ประวัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– อำนาจหน้าที่
– ภารกิจหลัก
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรม/ค่านิยม
– สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
– บทสรุปสิทธิและเสรีภาพของสื่อสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่าย และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทในชุมชน
– แนวข้อสอบกองทุนยุติธรรม ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุน ยุติธรรม พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ความรู้ความสามารถต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
• ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
– แนวข้อสอบข่าวเกี่ยวกับ ครม.ชุดปัจจุบันและการแต่งตั้ง ผบ.ตร.
– แนวข้อสอบเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 58

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top