GB-184 เจ้าหน้าที่ คุมประพฤติ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

200฿

GB-184 เจ้าหน้าที่ คุมประพฤติ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ

ประวัติกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อมูลที่สำคัญในการสืบเสาะและพินิจ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2528

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545

สรุปพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

ทัณฑวิทยา (Penology)

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

สรุป พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 4

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 6

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 7

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 8

แนวข้อสอบอัตนัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 3 ชุดที่ 9

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

 

Scroll to Top