คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์

280฿

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์

สารบัญ
• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
• ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
• แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
• การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
• การบริหารจัดการ
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) (สรุปย่อ)
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

Scroll to Top