รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศกรมการปกครองเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครองประจำปี 2560

 
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
– ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
– ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

 

 

2. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ส่วนที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS, Government Fuscal Management Information System)
ส่วนที่ 8 ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 10 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding)
ส่วนที่ 11 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 12 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 13 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ในหน้าที่ ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
ส่วนที่ 14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 15 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top