CA-191 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจริง นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

CA-191 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจริง นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ปฏิบัติการ

สารบัญ
– ประวัติกรมการจัดหางาน
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ / ค่านิยม / อำนาจหน้าที่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว
– คนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานต้องปฏิบัติ
– คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติ
– คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาติทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติ
– คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
– หน้าที่ของนายจ้าง
– สิทธินายจ้าง
– พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน และกระทรวงแรงงาน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
– แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– แนวข้อสอบกฎหมายแรงงาน
• ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
– แนวข้อสอบ นโยบายรัฐบาล ( พล.อ. ประยุทธ์จันทร์โอชา)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คสช.

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี