ผู้สอบบัญชีภาษาอากร (TAX AUDITOR) วิชาการบัญชี

200฿

ผู้สอบบัญชีภาษาอากร (TAX AUDITOR) วิชาการบัญชี

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่  1  แม่บทการบัญชี

ส่วนที่  2  รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

ส่วนที่  3  สินทรัพย์

–  เรื่องที่ 1 เงินสด

–  เรื่องที่ 2 ลูกหนี้

–  เรื่องที่ 3 สินค้าคงเหลือ

–  เรื่องที่ 4 เงินลงทุน

–  เรื่องที่ 5 สินทรัพย์ถาวร

–  เรื่องที่ 6 ค่าเสื่อมราคา

ส่วนที่  4  หนี้สิน

–  เรื่องที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน

–  เรื่องที่ 2 หนี้สินระยะยาว

ส่วนที่ 5  ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

–  เรื่องที่ 1 บัญชีห้างหุ้นส่วน

–  เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน

–  เรื่องที่ 3 การเลิกห้างหุ้นส่วน

ส่วนที่ 6  การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า

–  เรื่องที่ 1 ต้นทุนงานสั่งทำ

–  เรื่องที่ 2 ต้นทุนมาตรฐาน

–  เรื่องที่ 3 ต้นทุนช่วง

– แนวข้อสอบชุดที่ 1 – ส่วนที่ 1

– แนวข้อสอบชุดที่ 1 – ส่วนที่ 2

– แนวข้อสอบชุดที่ 2 – ส่วนที่ 1

– แนวข้อสอบชุดที่ 2 – ส่วนที่ 2

– แนวข้อสอบชุดที่ 3 – ส่วนที่ 1

– แนวข้อสอบชุดที่ 3 – ส่วนที่ 2

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

 

Scroll to Top