คู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)

400฿

คู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)

ประกอบด้วย
-พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

-พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

-พระราชบัญญัติผู้สอบเข้าบัญชี พ.ศ.2505

-ประกาศ ก.บช. ที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-ประมวลรัษฎากร เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ราคา 400 บาท

จัดทำโดย  สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top