สรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2

325฿

สรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2  

สารบัญ

– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

– สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม – สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

– สรุป พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

– สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)

– สรุป พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่ไขเพิ่มเติม)

– สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 (และที่ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)

– สรุป พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)

– สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– สรุป พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฯลฯ

Scroll to Top