แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

150฿

แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

สารบัญ

1.ตัวอย่างข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งล่าสุด (ปี 51)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.2.วิชาภาษาไทย
1.3.วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.แนวข้อสอบกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง( ภาค ก+ข)
2.1.พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ.2542
2.3.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4.พรบ.เทศบาล พศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5.พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2535
2.7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546
2.8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2528
2.9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2.10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก+ข)
3.1.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ.2542
3.3.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4.พรบ.เทศบาล พศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5.พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2535
3.7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546
จัดทำโดย… ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
Scroll to Top