สรุปเนื้อหาที่สำคัญ+เจาะข้อสอบกว่า 1,100 ข้ออธิบายคำตอบ ธกส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ ปี 58

200฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ+เจาะข้อสอบกว่า 1,100 ข้ออธิบายคำตอบ ธกส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ ปี 58

สารบัญ

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมเจาะข้อสอบกว่า 1,100 ข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
ส่วนที่ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude  Test)
– ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
อนุกรม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง  กราฟ  แผนภูมิ
– การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อุปมาอุปไมย
ตรรกศาสตร์
เงื่อนไขภาษา
เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ภาษาไทย
การเขียนประโยค
การใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเรียงลำดับข้อความ
ความเข้าใจภาษา
– เจาะข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ส่วนที่ 2. ความละเอียดแม่นยำ
เจาะข้อสอบ วิชาความละเอียดแม่นยำ
ส่วนที่ 3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– เจาะข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ และการบัญชีเบื้องต้น
– เจาะข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ   เศรษฐศาสตร์  สังคม  และการเมือง
– สรุปสาระสำคัญ การพัฒนาชนบท และชุมชน
– สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
– เจาะข้อสอบ  หลักการบริหารเบื้องต้น
– สรุปสาระสำคัญ  การให้บริการที่ดี
– สรุปสาระสำคัญ  การประชาสัมพันธ์
– สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะข้อสอบ  จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ธ.ก.ส.)
– หลักธรรมาภิบาล 7 ประการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– เจาะข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ    Reading for comprehension , Structure, Vocabulary ,
Grammar , Conversation

จัดทำโดย…ติวเตอร์เดียว