รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด ปี 59

220฿

รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด ปี 59

สารบัญ

 

ประกาศสำนักงานปลัดฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 900 ข้อ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
ส่วนที่ 1 อนามัยชุมชน
ส่วนที่ 2 ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
ส่วนที่ 4 บริหารงานสาธารณสุข
ส่วนที่ 5 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
เฉลยข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

 

 

 
จัดทำโดย…กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top