BC-8028 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

260฿

BC-8028 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

 

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขเบื้องต้น อาทิ

หลัการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ

 

ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

Scroll to Top