VDO + E=BOOK พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (ธ.ก.ส.) 2560

799฿

คำอธิบาย

VDO + E=BOOK พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (ธ.ก.ส.) 2560

 

สารบัญ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 1
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 2
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 3
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 4
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 5
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 6
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 3 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 4 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 5 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 6 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 1
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 2
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 1
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 2
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 3
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO ฉบับรวม

E-Book ส่วนที่ 4 ความละเอียดแม่นยำ (มิติสัมพันธ์)
ความละเอียดแม่นยำ (มิติสัมพันธ์)

E-Book ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธกส.