GB-184 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พัฒนาธุรกิจธนาคาร

250฿

คำอธิบาย

GB-184 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พัฒนาธุรกิจธนาคาร

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ตอนที่ 2 ความละเอียดแม่นยำ

ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง