BC-8027 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-8027 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สารบัญ
• ความเป็น มา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
• พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2550
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2
• การเก็บรวมรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
• เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
• แนวข้อสอบการบัญชี
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER