SP-180 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด

270฿

SP-180 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551
– โครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
– ข้อบังคังสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– นิยามศัพท์ สถิติ
– ระเบียบวิธีการทางสถิติ
– การนำเสนอตำแหน่งหรือลำดับของข้อมูล
– การอธิบายการกระจายข้อมูล
– ชนิดของการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
– การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
– การทดสอบสมมุติฐาน
– การประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For Windows
– ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– สถิติที่ใช้ในการวัดประเมินผล
– พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
– แผ่นแม่บทระบยสถิติประเทศไทย
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านสถิติ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านสถิติ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล/แบบสอบถาม/การสุ่มตัวอย่าง

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top