CP-180 ภาคก. กรมทางหลวง เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด

250฿

CP-180 ภาคก. กรมทางหลวง เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติกรมทางหลวง
-ประวัติกรมทางหลวง ฉบับที่ 2 ปี2555
-ประกาศรวมกรมทางเข้าอยู่ในกรมรถไฟหลวง
-รายนามท่านอธิบดีตั้งแต่เริ่มสถาปนากรมทางจนถึงปัจจุบัน
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมทางหลวง
-ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2549-2522
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง
-คำอธิบายเกี่ยวกับเลขทางหลวง
-สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
-สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตตรากำลังพนักงานราชาการ
-ประคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
-เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
-ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้าง
-ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
-เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
-แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2547 แบะที่แก้
-สรุประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-ลักษณะสำคัญขององค์กร
-โครงสร้างกรมทางหลวงที่ ก.พ. กำหนด
-วิธีการจัดการกำกับดูแลตนเองที่ดี
-โครงการทางหลวงอาเซียน
-สรุปพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
-บททั่วไป ประเภทของทางหลวง
-ประเภทของทางหลวง
-ทางหลวงสัมปทาน
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
-ข้อสอบบังคับกรมทางหลวงชลชนบทว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พรมกทางหลวง ชนบท พ.ศ2552
-แนวข้อสอบข้อบังคับกรมทางหลวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ กรมทางหลวงพ.ศ2552

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

Scroll to Top