SP-171 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

250฿

SP-171 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

สารบัญ
ประวัติกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์พันธกิจ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
แนวทางการตรวจสอบมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม เฉพาะทาง
แพทย์แผนไทย
การบำบัดโรคแผนไทย
แนวเวชปฏิบัติด้านการนวดไทย
แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข
แนวคิดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
หลักการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างแนวข้อสอบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

Scroll to Top