CA-175 เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง พนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

250฿

CA-175 เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง พนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงสาธารณสุข
– ความหมายของคธา
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
– ยุควางรากฐานและฟื้นฟูการสาธารณสุขสู่ยุคปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับ การสาธารณสุข
– นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
– ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ การบริหารงานสาธารณสุข
– แนวข้อสอบกฎหมายสาธารณสุข
– แนวข้อสอบการส่งเสริมสุขภาพ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
– แนวข้อสอบการวิจัยทางด้านสาธารณสุขกับ การระบาดวิทยา และการควบคุมโรค
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– แนวข้อสอบบริหารงานสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
– แนวข้อสอบสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
– แนวข้อสอบอนามัยชุมชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top