CA-172 เจาะข้อสอบจริง ธ.ก.ส ปฏิบัติงาน การเงิน ลุยข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา

280฿

CA-172 เจาะข้อสอบจริง ธ.ก.ส ปฏิบัติงาน การเงิน ลุยข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา

สารบัญ
• ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
• ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ และสังคม
– ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
– โครงการสนับสนุนด้านสังคม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
• ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
– ความสามารถทางด้านตัวเลข
– เลขเชิงกล
– เลข Operation
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
– ความสามารถทางด้านเหตุผล (สรุปความ)
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
• ตอนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความละเอียดแม่นยำของรูปภาพด้านมิติสัมพันธ์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความละเอียดแม่นยำของรูปภาพด้านมิติสัมพันธ์ ชุดที่ 2
• ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบ การตลาดเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
– แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ ธ.ก.ส.
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top