GB-170 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

300฿

คำอธิบาย

GB-170 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

สารบัญ
ตอนที่1 (73 หน้า)

– ข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความสามรถทั่วไป

– เฉลยข้อสอบจริงภาคจริงภาคความรู้ทั่วไป วิชา ความสามรถทั่วไป
– ข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบจริงภาคจริงภาคความรู้ทั่วไปวิชา ภาษาไทย

– ข้อทดสอบวัดความสารถด้านความมีเหตูผล
– เฉลยข้อทดสอบวัดความสามารถด้านความมีเหตุผล
– คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ ธ.ก.ส.
– เก็งข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ

ตอนที่2 (128 หน้า)
– ความละเอียดแม่นยำด้านคณิตศาสตร์
– ความละเอียดแม่นยำด้านเหตุผล
– ความละเอียดแม่นยำด้านภาษา
– ความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์

ตอนที่3 (173 หน้า)
– ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.
– เก็งข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– เก็งข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น
– เก็งข้อสอบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อาเซียน : ASEAN
– ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.
– เก็งข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– การพัฒนาชนบทและชุมชน
ชุมชน
การตลาด
– เก็งข้อสอบ หลักการบริหารเบื้องต้น
– เก็งข้อสอบ:ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
– เก็งข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรม / จรรยาบรรณ
– เก็งข้อสอบ จริยธรรม / จรรยาบรรณ

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง