E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป (สนง.สถิติแห่งชาติ) 2560

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป (สนง.สถิติแห่งชาติ) 2560

จำนวน 440 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติงานสถิติ
มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ (Statistical Standard Classification)
มาตรฐานคำจำกัดความ (Standard Definition)
มาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ (Statistical Standard Report Presentation)
องค์ประกอบรายงานสถิติ
รายละเอียดองค์ประกอบรายงานสถิติ
รายงานสถิติส่วนหน้า (Front Matter)
รายงานสถิติส่วนเนื้อหา (Text Matter)
รายงานสถิติส่วนหลัง (Back Matter)
การบริหารจัดการสถิติ

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2548
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
การบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ของผู้บริหาร
บทบาททางการบริหาร
หลักการบริหารจัดการ
ระบบการบริหาร
พฤติกรรมองค์การ
การร่างหนังสือราชการ
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
การบริหารงานจัดการทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน+พัสดุ
การบริหารงานพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
การประมาณการความต้องการ
องค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดหามีประสิทธิภาพ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
ระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การร่างหนังสือราชการ
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ การบริหารงาน

Scroll to Top