ฺBC-8025 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย

270฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฺBC-8025 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพไทย

สารบัญ

 

เจาะข้อสอบความถนัด

 • อนุกรม
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์
 • การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา
 • มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์

 • เซ็ต
 • ตรรกศาสตร์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • จำนวนจริง
 • ความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • ลำดับและอนุกรม
 • เจาะแนวข้อสอบรวม

สรุปเนื้อหาภาษาไทย  หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

 • หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
 • การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
 • การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ
 • หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง
 • เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ

 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ความรู้ทั่วไป

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 11

 • เจาะแนวข้อสอบ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข่าวการเมือง สังคม ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 • เจาะข้อสอบกำเนิดอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

แนวข้อสอบ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม