GB-148 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

GB-148 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
การเพิ่มชื่อและรายบุคคลในทะเบียนบ้าน
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2547
ระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
การทะเบียนสำมโนครัว ประวัติการทำทะเบียนราษฎร
สรุปเหตุการณ์สำคัญของการทะเบียนสำมโนครัว /ประชากร(ระบบทะเบียนราษฎร)โดย กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2540-2550)
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ กฏหมายบัตรประจำตัวประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11แผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนและบัตร
ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยกับ ชื่อ-ชื่อสกุล บัตรประจำตัวประชาชนและการทะเบียนราษฎร
ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top